Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip

    Aday Aydınlatma Metni

    1. AMAÇ

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında; BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ’nin (“Veri Sorumlusu”) ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

    İşbu Aday Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

    2. KAPSAM

    İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu’na www.biletinial.com aracılığıyla iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

    3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

    KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerinizi veri sorumlusuna iletme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerinizin adaylık süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulması, açık rızanıza tabidir.

    Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Bu kapsamda örneğin bilgilerinizin işe alım süreçlerinde işlenmesi bir veri işlemedir.

    Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

    İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Örneğin çalışan adayı veya bilgisini ilettiği üçüncü kişiler, ilgili kişidir.

    Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmesi yasaktır (“m.5/1”). Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”), fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”) veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f) hallerinde ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaz.

    4. AYDINLATMA METNİ

    4.1. İşlenecek Kişisel Veriler:Ad, soyadı, ikamet adresi (il/ilçe), e-posta adresi, aday tarafından doldurulan özgeçmiş içerisinde yer alan kişisel veriler.

    4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:Kişisel veriler çalışan adayı yerleştirme, başvuru, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla işlenecektir.

    Ek olarak ilettiğiniz bilgileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

    4.3. Aktarım Alıcı Grupları ve Aktarım Amacı:

    İnternet sitemiz aracılığıyla yaptığınız başvurularda iletmiş olduğunuz bilgileriniz iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla mail sunucularında saklanmakta olup, ayrıca insan kaynakları desteği aldığımız gerçek/tüzel kişiye insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla aktarım yapılabilmektedir.

    Ek olarak, normal şartlar dahilinde aktarılmamakla birlikte iletmiş olduğunuz bilgileriniz eğer gündeme gelirse hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuki alanda faaliyet gösteren üçüncü kişiye aktarılabilecektir.

    Söz konusu aktarımlar açık rızanıza tabi değildir. Ancak işlenmesi açık rızanıza tabi olan verileri tarafımıza iletmeniz halinde bu verileriniz de, yukarıda aktarım amacıyla birlikte belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilir.

    4.4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileri internet sitemizde yer alan iş başvuru sekmesi aracılığı ile adaylardan dijital ortamda ve eğer özgeçmişte belirtilmişse referans olarak bilgileri yer alan kişiden telefon aracılığıyla elde etmekteyiz.

    İletilen kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve özlük hakkındaki bilgiler, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2-f)” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5/2-e)” nedeniyle ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

    Referans bilgileri için, referans olarak bildirdiğiniz üçüncü kişilerin açık rızasının bulunması gerekir. Aynı zamanda, referans bilgilerinin iletilmesi durumunda aday hakkında referans olarak belirtilen kişilerden temel çalışma uyumluluğuna ilişkin bilgi alınabilecektir.

    4.5. 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız:6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

    5. ÖNEMLİ NOTLAR

    5.1.İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen bu aydınlatma metnini okuyunuz.

    5.2. Başvurduğunuz pozisyonla ilgisi bulunmayan bilgi ve belgeler ile sağlık, adli sicil durumu, dernek, vakıf veya sendika üyeliği gibi özel nitelikli bilgilerinizi tarafımıza iletmeyiniz. Aksi durumda bu verilerin muhafazasından sorumluluk tarafımıza ait olmayacaktır.

    5.3. Kendiniz dışında üçüncü bir kişinin bilgisini tarafımıza iletmeden önce, bu kişiyi bilgilendirip onayını alınız.

    6. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

    BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (Adres: Üçevler mah. Ünseven Sk. No: 4 İç Kapı No: 5 Nilüfer / Bursa)